OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Obchodní firma: Online škola šití s.r.o., Sídlo: Nový Hrozenkov 872, PSČ 756 04, IČ: 08165874, DIČ: CZ08165874, Spisová značka: C 78557 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Zastoupená jednatelkou: Renata Pekařová, je plátce DPH, E-mail: Renata@renatapekarova.cz

Adresa pro doručování je shodná, jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Zmíněná společnost je výhradní distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech:  www.siciklub.cz, www.onlineskolasiti.cz, www.renatapekarova.cz

Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je uveden na faktuře.

Platby za členství v klubu

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. S údaji na platebních kartách GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru). Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR.

Opakované platby.
V případě, že předmětem koupě je "Šicí klub" s pravidelným ročním, půlročním, čtvrtletním nebo měsíčním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce  a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30/90/180/365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby:
Členství vŠicím klubu může Kupující kdykoliv ukončit  kontaktováním zákaznické podpory na adrese Renata@renatapekarova.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

Platby za online kurzy a eBooky.

Způsob platby: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán resp. potvrzena vaše účast na kurzu, je-li objednáván kurz.
 2. Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.
 3. V hotovosti, zejména v případě kurzů. Platbu lze po předchozí dohodě provést na místě, před začátkem kurzu.Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR. Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak.
  SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet. Při platbě v hotovosti za kurz je cena splatná nejpozději před zahájením kurzu, jinak ve lhůtě uvedené na vystavené faktuře anebo mezi námi dohodnuté. Pouze připomínám, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu resp. u kurzů potvrdit vaše místo na kurzu před uhrazením nevratné zálohy. U kurzu musí být platba vždy uhrazena do doby konání kurzu, rezervace místa je zajištěna již uhrazením nevratné zálohy.
  V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím a na email uvedený v objednávce zašleme fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud tato varianta není uvedena přímo v popisu konkrétního produktu na webovém rozhraní.

Platba na splátky. Zvolením platby na splátky u vybraných kurzů dle informací na webu se Kupující zavazuje zaplatit první splátku ihned po objednání kurzu. Tato splátka je nevratná. Další splátku uhradí dle data splatnosti na faktuře. Neuhrazením druhé splátky zaniká přístup do kurzu.

DODACÍ A STORNO PODMÍNKY KURZŮ

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky kurzu, např. den konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím a taková situace nastane pouze výjimečně. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice lektora proběhne kurz pro všechny řádně přihlášené účastníky v náhradním termínu, který bude nahlášen minimálně 7dní předem. Pokud se přihlášení účastníci nebudou moci v novém termínu zúčastnit, bude jim vráceno 100% z ceny kurzu zpět. Další storno podmínky poté běží stejně jako u řádného termínu. Případné změny nebo zrušení kurzu oznámím na email Kupujícího zadaný v objednávce a v případě urgentní změny anebo nutného zrušení kvůli onemocnění těsně před kurzem i sms zaslanou na telefonní kontakt kupujícího, pokud jej mám k dispozici.Přístup k obsahu online kurzu a ebooku, do uživatelského účtu na webovém rozhraní vám bude umožněn po dobu fungování společnosti Online škola šití s.r.o. a potřebných technologii není-li v popisu na webu uvedeno jinak. Některé online kurzy mohou být zpřístupněny na dobu určitou.
 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na kurz můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Kupující zúčastnit objednaného kurzu, za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Prodávající, proto v případě, že chcete za sebe vyslat náhradníka, prosím, co nejdříve mě kontaktujte emailem na renata@renatapekarova.cz s požadavkem na schválení účasti náhradníka.
 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru, videa a další údaje předávané na kurzu jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující i Prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KURZU: Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí, že během kurzu je zacházeno s nástroji, kterými je možné zranit sebe anebo jiné účastníky a učiní proto veškerá opatření, aby takovým zraněním předešel a bude sledovat a dodržovat pokyny a návody mě jako lektorky v průběhu lekce k zacházení s veškerými nástroji na kurzu. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu. Pokud se kurzu s ohledem na jeho určení (kurzy pro děti) anebo kurzu pro dospělé na základě předchozí dohody s Prodávajícím účastní osoba mladší 18 let, jsem oprávněná požadovat před účastí na kurzu písemný souhlas zákonného zástupce takové osoby.
 5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněna Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 6. STORNO PODMÍNKY:
  V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 30 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.
 7. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. Svoji účast zrušíte zprávou zaslanou na email renata@renatapekarova.cz. V případě že jste již uhradili celou cenu kurzu, bude vám vrácena částka přesahující nevratnou zálohu na kurz (tj. částka přesahující 1.000 Kč, nebude-li u kurzu výslovně uvedena jiná výše nevratné zálohy). 
 8. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, že fotografie, video záznamy, reference z emailu a texty pořízené v průběhu kurzu i vaší osoby jako účastníka kurzu a mohou být užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na moji emailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů bude uvedeno pouze vaše křestní jméno, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
 9. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. Těší mě, že mi mé klientky posílají fotografie výrobků ušitých podle ebooků nebo online kurzů, stejně jako své reference na ebooky, online kurzy a kurzy. Ráda tyto fotografie a reference zveřejním i na webu, facebookovém profilu anebo ve svých dalších materiálech. Pokud si jako Kupující zveřejnění takové vámi zaslané fotografie nebo reference nepřejete, informujte mě prosím o této skutečnosti při zasílání fotografie. Pokud se nedomluvíme jinak, k popisu fotografie anebo reference připojím pouze vaše křestní jméno.
 10. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?
  Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v online tréninku ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
 11. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání ebooku anebo online kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u ebooků a online kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože si jsem přínosem a kvalitou ebooků a online kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dávám vám jako Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání ebooku anebo online kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do online kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na renata@renatapekarova.cz. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu a ebooku.
 3. Nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněná od Kupní smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i emailem zaslaným na váš email uvedený v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním emailem.
 5. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
 6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese renata@renatapekarova.cz.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online kurzu, Šicího klubu a koupí eBooku rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma Online škola šití s.r.o. ani autorka Renata Pekařová za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma Online škola šití s.r.o. a Renata Pekařová se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto společnost Online škola šití s.r.o. ani autorka nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Firma Online škola šití s.r.o. ani autorka kurzu Renata Pekařová nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu či škodu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

Po celou dobu trvání online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod. 

ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou emailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2023